* โค๊ดในแท็ก คือ โค๊ดที่ใส่เข้าไปเพื่อใช้แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หน้าเว็บไซต, ,,กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" /> กิจกรรม :: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรางวัลโครงการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารจัดการที่ดีประจำปี๒๕๖๕

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 10/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1612201
Page Views 2525099
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรางวัลโครงการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารจัดการที่ดีประจำปี๒๕๖๕
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง #ได้รับรางวัลโครงการเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีประจำปี๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการคัดเลือก ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๑ แห่ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งข้อมูลประกอบการประเมินให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ เป็นผู้คัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกให้จังหวัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป สำหรับการดำเนินงาน การประเมินและคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี มีขอบเขตการประเมิน ๗ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑. จัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ๓. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๔) ๕. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๖.การบริหารจัดการบุคลากรเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนเด็กปฐมวัย ๗. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยการประเมินและคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปี๒๕๖๕นี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้รับรางวัลโครงการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีประจำปี๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,14:40   อ่าน 68 ครั้ง
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/