ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1814420
Page Views 2816668
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง ได้มอบนโยบายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาล และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy และลงนามรับทราบประกาศฯ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

โดยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอำนาจบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

http://www.nsh.go.th/gallery-detail_6157
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/