ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1517197
Page Views 2401526
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบัญญัติประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.02 KB 1851
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 1859
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 1852
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1851
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.48 KB 1852
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1859

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.63 KB 3849

การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.3 KB 3728

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการของเทศบาล
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.84 KB 3720

เทศบัญญัติประจำปี 2563
เทศบัญญัติประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.9 KB 4764

เทศบัญญัติประจำปี 2562
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.15 KB 3702
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.88 KB 3694

เทศบัญญัติประจำปี 2561
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.74 KB 3698
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 3737

แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.82 KB 4106
แผนพัฒนาสามปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 4031

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.46 KB 3709
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) JPEG Image ขนาดไฟล์ 263.54 KB 3707
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 14433
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.24 KB 3819

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 1779
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 1784
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1781
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.11 KB 1781
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 447.95 KB 1807
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1805
โอนงบครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 1804
โอนงบครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 1800
โอนงบครั้งที่ 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.96 KB 1803
โอนงบครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.91 KB 1798
โอนงบครั้งที่ 5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1799
โอนงบครั้งที่ 6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 1800
โอนงบครั้งที่ 7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1802
โอนงบครั้งที่ 8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 1800
โอนงบครั้งที่ 9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 1801
โอนงบครั้งที่ 10/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 1802
โอนงบครั้งที่ 11/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 1802
โอนงบครั้งที่ 12./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 1799
โอนงบครั้งที่ 13./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 1808
โอนงบครั้งที่ 14/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 1801
โอนงบครั้งที่ 15/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1804
โอนงบครั้งที่ 16/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 1805
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 3720
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.59 KB 3731

แผนอัตรากำลัง
คำสั่งการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 3753
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.33 KB 3706
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.56 KB 3710
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.53 KB 3712
ประกาศอัตราร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.97 KB 3720
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.85 KB 3722
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.08 KB 3724
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.04 KB 3723

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 4844
เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 3955
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 4318
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4239
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 2269
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 4201
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 4155
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 4079

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 1799
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 1796
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 1799
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 1793
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1798
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1808
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1798
นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1797
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1794
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1801
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2291
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1799
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1795
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1798
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 1797

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ผ 2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 1802
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.46 KB 1800
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.42 KB 1799
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB 1797
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.52 KB 1798
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 423.21 KB 1797

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ผ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.86 KB 1801
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 1804
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.58 KB 1800
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.96 KB 1799
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 1796
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 427.25 KB 1801

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.83 KB 1583
ส่วนที่ 1-2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 733.14 KB 1800
คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.89 KB 1803
ปกแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.88 KB 1797
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.97 KB 1801

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.08 KB 1809
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.34 KB 1812
ส่วนที่ 1-3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.98 KB 1820
คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.57 KB 1798
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.47 KB 1803
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) JPEG Image ขนาดไฟล์ 470.16 KB 1800

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/