ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1814427
Page Views 2816675
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
http://nongsangwapi.go.th/f_download.php


 » ตัวอ่ย่างแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
 » บันทึกข้อความขอผัดส่งใบสำคัญ(ผู้ยืม)
 » ขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
 » ตัวอย่างฎีกา2562 ส่งใช้ยืมเงินงบประมาณ
 » ตัวอย่างฎีกา2562 ฎีกายืมเงินงบประมาณ
 » ฎีกาหมวดเงินอุดหนุน
 » บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 » บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่ารับรอง
 » บันทึกข้อความนัดตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงาน
 » บันทึกข้อความถอนคืนหลักประกันสัญญา
 » บันทึกข้อความถอนคืนหลักประกันซอง
 » แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
 » ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
 » บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
 » บันทึกข้อความการขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์
 » ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
 » ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
 » แบบรายงานเดินทางไปราชการ แบบ 8708
 » บันทึกข้อความขอโอนเงินงบประมาณ
 » แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน บันทึกรับเงินอุดหนุน รายงานการใช้เงินอุดหนุน
 » ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
 » บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างโครงการ
 » บันทึกข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมโครงการต่างๆ
 » บันทึกข้อความขอรายงานการฝึกอบรม
 » บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมค่าเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความยืมเงินทดรองไปราชการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
 » คำสั่งการอนุญาตบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 » บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการและประมาณการค่าใช้จ่าย
 » บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้างโครงการ
 » ใบสำคัญรับเงินกรณีผู้รับหลายคน
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/