ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1814404
Page Views 2816652
 
การใช้จ่ายเงินสะสม
#คำถามยอดฮิต #
จ่ายเงินสะสมกับจ่ายเงินทุนสำรองสะสม อาจารย์ สามารถจ่ายขาดเงินสะสมหรือทุนสำรองเงินสะสม เพื่อซื้อรถขยะและรถพยาบาล บริการประชาชน ได้หรือไม่


คำถามนี้….คงเข้าใจคำว่า เงินจ่ายขาดสะสม กับเงินทุนสำรองสะสมนะคะ….
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถขยะรถพยาบาลหรือจะดำเนินการใช้เงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมนั้นต้องพิจารณาตามหลักการของระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ.จ้ดตั้งด้วย

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ เข้าใจเพียงว่าตนมีอำนาจสั่งจ่าย ก็ดำเนินการเบิกจ่ายได้เลย กรณีดังกล่าวนี้จะสังเกตได้ว่าพวกเราพนักงานข้าราชการ รวมทั้งผู้บริหาร สภาฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจโดนเรียกเงินคืนและโดนข้อหาละเมิด รวมทั้งการตกดำเนินทางอาญาด้วย #ควรระมัดระวังคะ

...แต่ถามว่าจ่ายได้ไหม...จ่ายได้ค่ะ...แต่ต้องเป็นไปตามหลักการ ในเรื่องของการจ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมนั้นได้กำหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-ตรวจการเลือกดูที่คำนิยามก่อนนะคะซึ่งมีระเบียบข้อ 5 ได้นิยามคำว่าทุนสำรองเงินสะสม และเงินสะสมไว้ดังนี้

ระเบียบข้อ 5(23) “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละยี่สิบห้าของยอดเงินสะสมประจําปีทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบข้อ 5(24) “เงินสะสม” หมายความว่า "เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ"

และเวลาจะใช้เงินตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมก็ตาม ให้พิจารณาตามระเบียบฯ ในหมวด 8 เรื่อง "เงินสะสม"
ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปีเพื่อเป็นทุนสํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่ เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 88 กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรก ของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ ให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจำเป็นกิจการพาณิชย์ อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบ จากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบำนาญรายใหม่หรือผู้รับบำนาญที่ย้ายภูมิลำเนา และประสงค์จะโอนการรับเงินบำนาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่าย ให้กับผู้รับบำนาญนั้นได้ โดยอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชี ส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทำได้เฉพาะเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
      *ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
      *กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
      *กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
      *ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
...ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ 90 กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
(2) เบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ
(3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น

ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็นในขณะนั้น โดยให้คํานึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ข้อ 92 การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามข้อ 89 และข้อ 90 ให้ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินสะสมได้เฉพาะตามจํานวนที่จะต้องจ่ายจริงและจะถึงกําหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงินหรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวด ๆ ตามความจําเป็น

ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดส่งให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น........ไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสม แม้กระทั่งเงินทุนสำรองสะสม มีระเบียบและข้อกฎหมายกำหนดและชัดเจน เมื่อได้ทำตามเงื่อนไข หลักการและข้อกำหนดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ก็สามารถนำเงินต่างๆ นั้น ออกมาใช้จ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้เลยค่ะ

..... อย่าลืมพิจารณาตามหลักการให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนนะคะ ด้วยความเป็นห่วง เพราะสังเกตว่า พวกเราโดนเรียกเงินคืนมาเยอะแล้ว มิหนำซ้ำพวกเราในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจโดนข้อหาละเมิด รวมทั้งอาญาด้วยก็ได้ค่ะ วราภรณ์ แสงชา คนท้องถิ่น ❤️ สิงห์ วิทยาการอิสระ 6 มีนาคม 2560 อ้างอิง....... ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 https://www.phuketcity.go.th/news/detail/4434/data.html #########
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.06 KB
หารือการใช้เงินสะสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/