การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Adobe Acrobat Document กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.44 KB
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
Adobe Acrobat Document ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.11 KB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/