การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายจัดตั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน

 

คู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของประชาชน พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ   ขนาดไฟล์ 289.02 KB
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
Adobe Acrobat Document พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.73 KB
พรบ.การสาธารณสุข
Adobe Acrobat Document พรบ.การสาธารณสุข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.39 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.83 KB
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.24 KB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/