การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 447.95 KB 221
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 219

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/